หัวข้อ

สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ราคา ไม่ระบุ
รายละเอียด
สรุปหลักกฎหมายเป็นข้อๆ เรียงตามมาตรา ง่ายต่อการจดจำ
เหมาะสำหรับตอบข้อสอบปรนัยและผู้มีเวลาน้อยหรือใช้ทำงาน
 
1. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                                              ราคา 120 บาท
2. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                           ราคา 100 บาท
3. สรุปหลักระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                               ราคา 100 บาท
4. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                 ราคา 120 บาท
5. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.. 2539                         ราคา 100 บาท
6. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ราคา 100 บาท
7. ประมวลกฎหมายอาญาย่อหลักประกอบตัวบทสำคัญ พร้อมฎีกา                                          ราคา 130 บาท
8. สรุปหลักกฎหมาย ป.วิ.อ.ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจพร้อมฎีกา                                                       ราคา 150 บาท
9. สรุปหลักพยานหลักฐานตาม ป.วิ.อ. พร้อมฎีกา                                                                        ราคา 100 บาท
10. สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                           ราคา 120 บาท
11. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502                                 ราคา 100 บาท
12. สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535                                     ราคา 150 บาท
13. สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 ราคา 100 บาท
 
วณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล  นบ.นบท.
083-7766420  02-6170783 (แฟลตตำรวจลือชา)
ชื่อผู้ประกาศ วณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล
อีเมล์ [email protected]
IP Address 61.19.250.xxx
จำนวนคนอ่าน 2584 คน
จำนวนคนเก็บไว้อ่าน 0 คน
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2552 04:28:38 น.
วันที่อัพเดตข้อมูล 27 มีนาคม 2555 14:28:11 น.
 

เติมเงินมือถือ
DHC วิตามิน ลดน้ำหนัก
Hosting
หางาน
แปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น
ออกแบบเว็บไซต์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ราคาถูก

plazaspace.com